Zásady spracovania osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation
(ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť O.M.R. PLUS, s.r.o., IČO: 47 381 086,
so sídlom Púchovská 3, Bratislava, 831 07, zapísaná v Obch. registri Okres. súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 93963/B. Správca nemenoval poverenca
pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje správcu sú:
● Adresa: Púchovská 3, Bratislava, 831 07
● Email: omr@omr.sk
● Telefón: +421 903 80 60 40

2. Rozsah zhromažďovaných osobných údajov

Pokiaľ sa nás rozhodnete kontaktovať, budeme spracovávať primárne vaše meno,
e-mail alebo telefón – to podľa toho, ktorý z uvedených kontaktných údajov vložíte do
kontaktného formulára. Ďalej budeme spracovávať všetky údaje, ktoré nám pošlete v
texte vašej správy.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre
plnenie vašej požiadavky.
Poskytnutie vašich osobných údajov je vo všetkých prípadoch vždy celkom
dobrovoľné.

3. Účel, právny základ a doba spracovania

Všetky osobné údaje vložené do kontaktného formulára budeme spracovávať za
účelom spracovania vašej správy a prípravy odpovede na ňu, prípadne preto, aby sme
vás mohli kontaktovať. Právnym základom tohoto spracovania je náš oprávnený
záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, teda záujem komunikovať s vami
ohľadne záležitosti, v ktorej ste sa na nás obrátili.
Účelom spracovania osobných údajov môže byť aj vybavenie Vašej objednávky a
výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom,
pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie
objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutným
požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je
možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
K tomuto účelu budeme osobné údaje spracovávať po dobu nevyhnutnú k výkonu
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom.
Pokiaľ nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, budeme vaše kontaktné
údaje spracovávať tiež za účelom predloženia ponuky, dohodnutia stretnutia prípadne
pre ďalšie bežné obchodné činnosti. Právnym základom takého spracovania bude váš
súhlas v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, ktorého udelenie je dobrovoľné. Súhlas
môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ súhlas odvoláte, nebude tým dotknuté spracovanie
vašich osobných údajov postavené na takom súhlase pred jeho odvolaním.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

4. Vaše práva

Ako subjekt údajov máte podľa obecného nariadenia o ochrane osobných údajov
(GDPR) právo požadovať prístup k svojím osobným údajom (za podmienok čl. 15
GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl.
17 GDPR); právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18
GDPR); právo vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR),
hlavne proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu;
právo na prenesiteľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR); právo kedykoľvek
odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalej máte právo podať sťažnosť na
Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené
Vaše právo na ochranu osobných údajov.

5. Záverečné ustanovenia

Odoslaním online kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných
údajov prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že
ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu
akceptujete.